Ordensregler for rimbuen

 

Have/Altan

Åben ild er ikke tilladt, lille bål som grill er dog tilladt, hvis det er lavet med sten opsætning og ikke i nærheden af noget brandbart. anvendelse af grill skal ske med hensyntagen til naboerne.

 

kompostering

Alt haveaffald og ikke-bearbejdet køkkenaffald er tilladt at kompostere. Bearbejdet køkkenaffald er f.eks.: kogte ris, grønsager, kartofler, kød, fisk, sovs og gamle madrester. Køkkenaffald der lugter og er til gene for de øvrige beboere, må ikke forefindes i egen kompost.

 

Ophold i have/altan

Fra mandag til torsdag dæmpes kl. 22.00. fredag og lørdag dæmpes kl. 24.00 og søndag dæmpes kl. 21.00 i haven og på altanen

 

Hegnsregler

Hegn ud fra gavlen i baghaven må højst være 180 cm. højt. Højde         målt over jorden og af type flethegn. Hegn ud fra terassen, som afskærmning mod naboen, må højst være   180 cm. højde målt over jorden, og af type flethegn.
Der må ikke bores i mur – eller træværk. Enden og siderne af haven må indhegnes med åbent træhegn med en højde på ca. 95 cm. Målt over jorden (skal have samme højde som hegn om skraldestativer, uanset hvilken have der er tale om). Grønt trådhegn er tilladt at opsætte som alternativ til alt andet hegn. Trådhegnet skal have samme højde som ovenstående og skal også flugte med hegn om skraldestativer. Eventuel afskærmning af terasse skal have samme mål og udformning som åbent træhegn. Det er tilladt at opsætte en havelåge for enden af baghaven i samme  stil og højde som det åbne træhegn. For både flethegn og åbent træhegn gælder det, at det skal være trykimprægneret træ, der skal vedligeholdes som sådan. Forhave i    sort  og baghave i jordfarve.

 

Mål på åbent træhegn

Brædder: 1x5 tomme med ca. 6 tommers mellemrum (skal flugte medhegn om skraldestativer).

 

Regler for hegn i forhaven
Det er kun tilladt at opsætte trykimprægneret åbent træhegn eller grønt trådhegn efter samme mål og principper gældende for baghaven.


Bemærkninger
For både flethegn og åbent træhegn gælder det, at det skal placeres, så den eksisterende bøgehæk får rigelig med sol og dermed god mulighed for at vokse op. Det skal bemærkes, at det åbne træhegn er blevet valgt ud fra en betragtning om at den eksisterende bøgehæk skal have gode betingelser for at vokse op og haverne ikke skal omkranses, så ethvert forsøg på social samvær forpurres.

 

Hegnsregler er godkendt af kommunens tekniske forvaltning d. 18 maj 1990 på vilkår af
At træhegnene (eller evt. grønne trådhegn) fjernes senest om 5 år fra nærværende skrivelses datering, med mindre kommunen ifølge ansøgningen herom, forlænger denne tidsfrist eller andet, at træhegnene (eller evt. grønne trådhegn) opsættes på egen parecel, som "egene" hegn, at eksisterende hækbeplantning bibeholdes, idet det i øvrigt forudsættes at pågældende regler er, - eller bliver godkendt i afdelingen inden hegn etableres. Kommunen godkender her ud over, at afdelingsbestyrelsen kan meddele mindre betydende lempelser fra reglerne. Mere vidtgående ændringer af reglerne kræver kommunens godkendelse.

 

Vedligeholdelse af hæk
Hæk i baghaven max. højde 180 cm over terræn og hæk bredde max. 75 cm. og hækken mellem haverne må max. være  180 cm. Hæk i forhaven, hvis hæk forefindes i forhaven må den max. være 160 cm. men endelejlighedernes hække ved endegavlen må max. være 180 cm.

 

Klipning af hæk 
Skal senest ske pr. 1. oktober, og værktøj til dette, kan lånes i Rimbuens Fællesskur. Nøglerne kan lånes hos bestyrelsen.

 

Husdyr 

Det er tilladt at have 2 husdyr (kat/hund). Det skal meddeles til Bo-Vest. Et beboermøde kan ændre disse regler, hvis der opstår alvorlige problemer omkring hunde/katte i Rimbuen.
Det er ejerens pligt at sørge for, at husdyret ikke besørger på bebyggelsens arealer, såsom P-pladser, legepladser, veje, fortove, græsplæner og øvrige grønne områder. Efterladenskaber fra husdyr skal omgående fjernes af ejeren.

Husdyr må ikke færdes eller medtages på legepladserne samt i vaskeriet og beboerhuset. Husdyret skal altid føres i line overalt på bebyggelsens arealer. Husdyr må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere. Enhver overtrædelse af reglementet, der har ført til påtale, vil i gentagelsestilfælde føre til øjeblikkelig annullering af husdyrtilladelsen. Vægring af dette betragtes som misligeholdelse af lejekontrakten og  kan medføre opsigelse af lejemålet i henhold til lejelovens bestemmelser.

 

Klager

Klager over bebyggelsen skal rettes til ejendomsmesteren og evt. til Bestyrelsen for Rimbuen. Klager vedrørende husorden sendes til Bo-Vest eller bestyrelsen og klageren kan ikke være anonym. Gentagene klager, der ikke efterleves kan føre til opsigelse af lejemålet. Prøv dog først at snakke med vedkommende om problemerne, måske kan det løses i al fredsommelighed.

 

Musik

Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, CD-afspiller og musikinstrumenter skal ske for lukkede døre og vinduer, samt med Fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. I særlig tilfælde skal du sikre dig, at naboen og andre der kan blive generet, er indforstået med larm efter kl. 22.00. på hverdage.

 

Parkering og Motorkørsel

Parkering af PERSONBILER OG MOTORCYKLER MÅ KUN finde sted på de etablerede PARKERINGSPLADSER. Parkering af last- og campingvogne, trailere, anhængere og hærgede køretøjer m.m. er ikke tilladt på boligområdets arealer. Dog er kortere ophold for af- og pålæsning udenfor de etablerede parkeringspladser (tilkørselsveje) tilladt med fornøden hensyntagen til både trafiksikkerhed og området i al almindelighed. Parkering foran stiudmundingerne på parkeringspladsen er forbudt.

MOTORKØRSEL, HERUNDER KNALLERTKØRSEL, på boligområdets stisystem er forbudt. Kørsel med renovationskøretøj er dog tilladt. Af hensyn til børns og andres sikkerhed skal der køres med forsigtighed i boligområdet, dette gælder naturligvis også for cyklister.

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.m. må ikke stilles eller efterlades således at de kan være til gene for andre.

 

Skiltning

Opsætning af reklameskilte er forbudt. Navneskilte må kun opsættes af ejendomsmesteren.

Det er påkrævet, at du selv påsætter navn på postkassen af hensyn til postomdeleren.

 

Støj og larm

Brug af haveredskaber samt andre støjende værktøjer må kun finde sted i følgende tidsrum:
Hverdage kl.  8-19
Lørdage   kl. 10-17
Søndage  kl. 10-17

 

Ejendomskontoret

Rimbuen 47 tlf. 43626061
Ejendomsmester Svend Nielsen
1.mand Lasse Marinussen.
Kontortid mandag til fredag fra kl. 8-9,30
tillige onsdag fra. Kl. 16-18.

 

Storskraldsordning

Søndag fra kl. 11-13.

 

Hent ordensregler som pdf fil